Stowarzyszenie

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI

DAJĄC TEMU WYRAZ ŁĄCZYMY SIĘ W STOWARZYSZENIE POKOLENIA, ABY:

- potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich pokoleń Polaków oraz gotowość wzajemnej pomocy i samopomocy;

- przypomnieć społeczeństwu a zwłaszcza młodzieży o różnorodnych więzach łączących żyjące dziś pokolenia Polaków o potrzebie ich rozwijania;

- krzewić prawdę o pracy i życiu kolejnych młodych pokoleń Polaków ze wszystkich środowisk społecznych, dokumentować ich wkład w rozwój Polski;
- inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość młodzieży, przynoszącą dobra materialne;

- inspirować działalność społeczną i kulturalną rozwijającą nadrzędne wartości duchowe, kształtujące osobowość człowieka;

- przekazywać współczesnemu pokoleniu doświadczenia jego poprzedników, udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu jakże trudnych dziś problemów startu życiowego i rozwoju.
Stowarzyszenie POKOLENIA w Częstochowie
.Stowarzyszenie

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
28.09.2018
Odbyło się spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
14.09.2018
W Filharmonii Częstochowskiej odbyła się GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018. Wręczane były nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa MATYJASZCZYKA dla wyróżniających się działaczy społecznych i osób prawnych w działalności w III sektorze – organizacjach pozarządowych. (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
24.08.2018
Odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego zorganizowane przez Oddział Stowarzyszenia “POKOLENIA” i Komendę Hufca ZHP w Częstochowie. (...)


.
DĄŻYMY DO UPOWSZECHNIENIA PRAWDY O WKŁADZIE
MŁODYCH POKOLEŃ POLAKÓW W ROZWÓJ NASZEGO KRAJU
I STWARZAMY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DOŚWIADCZEŃ POPRZEDNIKÓW.
.Stowarzyszenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

 +48 501 417 340 
pokolenia.czestochowa@onet.plZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA POKOLENIA:


- zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia,

- zapoznaj się z założeniami programowymi,

- złóż wypełnioną deklarację członkowską.


.
Stowarzyszenie

KAŻDE POKOLENIE

Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...

MA WŁASNY CZAS...