O NAS

Program i Statut | Jak Wstąpić

logo_stamp.png

PROGRAM I STATUT

PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA STOWARZYSZENIA "POKOLENIA"

I

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI.

Dając temu wyraz łączymy się w Stowarzyszenie "POKOLENIA", aby:
- potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich pokoleń Polaków oraz gotowość wzajemnej pomocy i samopomocy;
- przypomnieć społeczeństwu a zwłaszcza młodzieży o różnorodnych więzach łączących żyjące dziś pokolenia Polaków o potrzebie ich rozwijania;
- krzewić prawdę o pracy i życiu kolejnych młodych pokoleń Polaków ze wszystkich środowisk społecznych, dokumentować ich wkład w rozwój Polski;
- inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość młodzieży, przynoszącą dobra materialne;
- inspirować działalność społeczną i kulturalną rozwijającą nadrzędne wartości duchowe, kształtujące osobowość człowieka;
- przekazywać współczesnemu pokoleniu doświadczenia jego poprzedników, udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu jakże trudnych dziś problemów startu życiowego i rozwoju.
II
Pragniemy być gronem przyjaciół. Nasze życiorysy i doświadczenia życiowe są nierozerwalnie związane z losami Polski Ludowej. Dopełniać się one muszą pracą i służbą Ojczyźnie. Uważamy, że w warunkach moralnego i gospodarczego kryzysu, jaki przeżywa Polska i Polacy, konieczne jest odwoływanie się nie tylko do więzi rodzinnych, ale i do więzi społecznych, do dorobku ludzkiej aktywności, do niezmiennych humanistycznych wartości i patriotycznych tradycji, do ciągłości w procesie rozwoju społecznego.

Trudności dnia codziennego prowadzą do zrywania wzajemnych więzi, osłabiają ludzki kontakty. A tymczasem Polska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje porozumienia i współdziałania wszystkich w sprawach dla kraju najważniejszych: suwerenności i niepodległości państwa, rozwoju gospodarczego i kulturalnego, ładu wewnętrznego i pokoju, bezpieczeństwa życia i pracy. Tej idei - porozumienia i współdziałania pokoleń pragniemy służyć.

Dlatego opowiadamy się przeciwko dokonywanym dla doraźnych korzyści politycznych, zafałszowanym, koniunkturalnym ocenom najnowszych dziejów Polski. Żadnych zakrętów naszego rozwoju nie wyprostują ani uproszczenia, niedomówienia półprawdy, demagogia i nietolerancja, ani stosowanie odwetu i zasady odpowiedzialności zbiorowej. Wszelkim takim działaniom zdecydowanie się sprzeciwiamy i będziemy dawać stanowczy odpór. Będziemy dążyć do upowszechnienia prawdy o wkładzie młodych pokoleń Polaków w rozwój naszego kraju.

Chcemy stworzyć młodemu pokoleniu możliwości korzystania z doświadczeń poprzedników, pomagać w unikaniu złych praktyk z przeszłości, ochraniać przed instrumentalnym wykorzystywaniem go przez różne siły.
o_nas_01.jpg
III
Inspiracją naszych osobistych postaw i spoiwem zbiorowego działania są ideały i wartości polskiej lewicy demokratycznej. Za takie uważamy: demokrację i praworządność, pluralizm i tolerancję dla odmiennych poglądów, godność i swobodny rozwój człowieka, wolność słowa, sumienia, wyznania i nienaruszalność praw jednostki, szacunek dla pracy, wrażliwość na wyzysk, krzywdę i cierpienie. Wysoko cenimy prawdę, uczciwość i skromność.

Każdy program rozwoju Polski budowany w oderwaniu od tych wartości będzie daleki od oczekiwań społeczeństwa i występujących u nas realiów. Będzie w praktyce prowadzić do wewnętrznych podziałów i niepokojów.

Przeciwstawiamy się bezkrytycznemu kopiowaniu obcych wzorów. Zagrażałoby to naszej tożsamości narodowej. Opóźniłoby konieczne wysiłki na rzecz oryginalnych rozwiązań. Nasza izba we wspólnym europejskim domu powinna być urządzona po polsku, jeśli chcemy być jej prawowitym właścicielem, a nie jedynie sublokatorem.

IV
Wierni wartościom lewicy demokratycznej, będziemy wspierać wysiłki służące:
- zespoleniu wszystkich pokoleń wokół spraw dla Polski i Polaków najważniejszych;
- podmiotowemu traktowaniu młodego pokolenia, jego dążeń, aspiracji i praw;
- równym szansom rozwoju młodych i godnym warunkom przeżywania przez nich własnej młodości w sposób pozwalający na dokonywanie swobodnych indywidualnych wyborów i wewnętrzne wzbogacanie się;
- pełnej realizacji prawa do nauki i pracy, pełnemu wykorzystaniu wiedzy i kwalifikacji młodych oraz tworzenia im możliwości samorealizacji;
- rozszerzaniu szans na osobiste kariery młodych w gospodarce, nauce i kulturze, życiu politycznym i społecznym;
- kształtowaniu wrażliwości młodych na krzywdę drugiego człowieka, na niesprawiedliwość oraz wszelkie przejawy zła i patologii.

Będziemy przeciwstawiać się:
- pogłębianiu różnorakich podziałów w polskim społeczeństwie;
- koncepcji rozwoju gospodarczego opartej na wzorach drapieżnego, XIX-wiecznego kapitalizmu;
- polityce ubożenia ludzi pracy;
- niekontrolowanemu, żywiołowemu bezrobociu najdotkliwiej odczuwanemu przez jedynych żywicieli rodzin, kobiety i młodzież w momencie startu życiowego;
- degradacji kultury narodowej i wysychaniu jej tradycyjnych źródeł, narzucaniu młodym obcych kulturowo wzorów i zanikaniu rodzimej aktywności w sferze kultury

Będziemy zachęcać młodych do przedsiębiorczości, do indywidualnych inicjatyw i zbiorowej aktywności, służyć im radą i doświadczeniem, rozwijać ideę pomocy i samopomocy między pokoleniami.

Starsze pokolenie chcemy chronić przed uproszczonymi, koniunkturalnymi ocenami, obarczaniem zbiorową odpowiedzialnością. Będziemy podejmować działania, by czuli się potrzebni, by znajdowali pole i możliwość społecznego działania.

V
Praca Stowarzyszenia opierać się będzie na aktywności zbiorowej i indywidualnej członków. Konkretność, samodzielność, wykorzystywanie różnych doświadczeń naszych członków oraz samorządność wewnętrzna będą podstawowymi regułami naszego działania.

Odnajdziemy się w środowisku naszego życia i pracy. Twórzmy rozliczne formy wzajemnych więzi: koła terenowe, kluby dyskusyjne, spotkania przyjacielski, grupy samopomocowe.

Pamiętajmy o najstarszych z nas. Oddajmy in należny szacunek. Zaoferujmy pomoc będącym w potrzebie. Niech idea pomocy i samopomocy koleżeńskiej będzie wszechobecna w naszej pracy.

Bądźmy wrażliwi i życzliwi w każdej sprawie dotyczącej młodego człowieka.

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI.
o_nas_02.jpg

STATUT STOWARZYSZENIA "POKOLENIA"

logo_stamp.png

JAK WSTĄPIĆ

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA POKOLENIA:

- zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia,
- zapoznaj się z założeniami programowymi,
- złóż wypełnioną deklarację członkowską.